Shop

Търговско-складова система за ДОС

Shop е програма поддържаща складово стопанство в реално време и отразяваща настъпилите стопански операции – доставки, продажби, ревизии, издаване на фактури на клиенти. Използва единна база данни достъпна редакция и справки от всички точки на менюто.

Shop е програма автоматизираща оперативната работа в обектите, като гарантира бързо и лесно обслужване на клиентите и генериране на широк спектър справки за нуждите на фирменото планиране и поддържане на оптимални складови наличности.

 • Разбираем интерфейс и бърза и удобна работа посредством бързи клавиши и работа с мишка. Контекстна помощ за всяка точка от менюто на програмата.
 • Защита на информацията от външен достъп чрез 15 символен код. Кодът позволява различни нива на достъп до информацията в зависимост от служебното положение на оператора. Запис на всички извършени операции с програмата като се пази информация за оператора, дата, час и тип на операцията.
 • Работа с до 32000 артикула. Избирането им е чрез името на продукта, вътрешен код или баркодове. Поддържат се всички видове баркодове включително и количествените. Възможност за дублиране на баркодове, както и няколко баркода за един артикул.
 • Простота на работата при обработка на ежедневните операции – доставки, продажби, отчети, фактуриране.
 • Фактуриране на сметката и отпечатване на фактурата в момента на продажбата на стоката. Фактуриране на стари или неразплатени сметки. Обединяване на няколко сметки в една фактура.
 • Отделно следене за налични количества за фактуриране.
 • Поддържа база данни с клиенти на фирмата, които се използват за фактуриране и закриване по сметка.
 • Отразяване на преработка на стока от прости продукти и автоматична корекция на складовите наличности.
 • Постоянна информация за наличностите в склада в момента и цените на стоките.
 • Справка за направените отчети за определени дни или периоди и възможност за разглеждане на включените сметки.
 • Справка за маркираните сметки по зададени ден или период и продукт.
 • Справка за направените доставки за даден период и продукт и подробно разглеждане на всяка доставка.
 • Справка за направените ревизии и резултатите от тях.
 • Справка за издадените фактури по зададени период и клиент.
 • Справка за наличностите в склада и критичните наличности към момента за зададен продукт - показва продуктите, от които наличното количество е под или над критичното.
 • Справка за движението на продуктите - всички операции извършени с даден продукт или група от продукти за зададен период.
 • Архив на всички отпечатани документи, който може да бъде разглеждан за справка или повторно отпечатване на документ.
 • Възможност за индивидуално конфигуриране на настройките на принтера, мишката, цветовете на монитора.
 • Възможност за едновременна работа на два и повече компютъра с единна база данни.
 • Отразяване на бракувани стоки.
 • Генериране на дневника за покупките и продажбите в UnrealSoft DDS.
 • Работа с всички модели фискални апарати и принтери (Датекс, ISL, Елка, Елит, ЗИТ и др.), както и с различни типове електронни везни. (Bizerba, Датекс, Елит, Бимко)
 • Обслужване на VIP клиенти чрез магнитни, баркод или безконтактни карти.